Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Õppimise käsitluse aluseks on lasteasutuses lapsest lähtuv õpetamine ja kasvatamine, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust, mis väljendub huvi tundmises ümbritseva maailma vastu.

Õppimise olemus lapsest lähtuva käsituse puhul:

 • õppimine aitab paremini kohaneda elukeskkonnaga;
 • õppimine on protsess, kus kogemuse vahendusel kujunevad püsivad muutused inimese käitumises;
 • õppimisel on rõhuasetus uurimisel ja avastamisel, õpetaja kasutab näitlikku materjali, mis on lapsele eakohane;
 • õppimist mõjutavad nii laste omavahelised suhted kui ka suhted õpetajaga;
 • õppimine on edukam, kui see toimub individuaalselt või väiksemas laste grupis;
 • õppides tahavad lapsed olla tegevuses, mitte oodata ainult täiskasvanu õpetusi.

Lapse roll lapsest lähtuva käsituse puhul:

 • lapsed osalevad planeerimisel, arutavad koos õpetajaga, kuidas leida vastuseid neid huvitavatele küsimustele;
 • laps on uudishimulik, esitab küsimusi ja tahab avastada maailma enda ümber;
 • laps osaleb aktiivselt õppimisprotsessis;
 • laps õpib erinevates olukordades;
 • lapsel on võimalik teha valikuid;
 • laps uurib, koos õpetaja ja eakaaslastega, arutleb, vestleb, vaatab raamatuid;
 • laps jagab teadmisi teiste lastega, näitab oma töid ja räägib oma avastustest;
 • laps õpib mängides.

Õpetaja roll lapsest lähtuva käsituse puhul:

 • õpetaja püstitab lapsest lähtuvaid kasvatuslikke ning õpetuslikke eesmärke;
 • õpetaja analüüsib oma tööd lähtuvalt püstitatud eesmärkidest;
 • õpetaja tunneb ja analüüsib lapse arengut;
 • õpetaja uurib, õpib ja tegutseb koos lapsega, suunab last õpitu põhjal järeldusi tegema ning leidma seoseid varemõpituga;
 • õpetaja seab esikohale lapse vajadused ja huvid;
 • õpetaja annab lapsele positiivset tagasisidet sooritatud tegevustest;
 • õpetaja loob erinevaid tegutsemisvõimalusi, aitab lapsel õpitut igapäevaelus kasutada;
 • õpetaja lähtub lapse individuaalsest arengust ja vajadustest;
 • õpetaja suunab ja juhendab lapse mängu.

 Arengukeskkond pakub lapsest lähtuva käsituse puhul:

 • erinevaid valikuvõimalusi;
 • harjutamisvõimalusi;
 • turvalisust ja emotsionaalset heaolu;
 • tuge ja juhendamist;
 • arenguliselt sobivaid mängu- ja õppevahendeid;
 • võimalust tegutseda väikeses grupis ja individuaalselt.