Lasteaiast

Pärnu Tammsaare Lasteaed alustas tööd 1. juunil 1955. aastal Pärnu 7. Lasteaiana Võidu tänav 28. 1968. aastal valmis 280-kohaline lasteaia hoone aadressil A. H. Tammsaare pst 10b.

Alates 1993. aastast on lasteaia rühmadel nimed: Mesilase, Pöialpoisi, Värvukese, Öökulli, Sipelga, Lepatriinu, Leevikese, Pääsukese, Tihase, Orava, Siilikese, Liblika ja Säravate tähekeste rühm.

Lasteaia asukoht Rannapargi ja mere läheduses ning avar õueala loob lastele soodsa õpi- ja kasvukeskkonna. Lasteaia liigirikkale õuealale on Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti toel loodud õuesõppe tegevusnurk ning tähistatud õpperada. Liiklusõpetust viiakse läbi lasteaia liiklusväljakul, mis märgiti maha Statoili ja Maanteeameti kaudu saadud toetusega.

Maja min

Lasteasutus töötab Johannes Käisi üldõpetuslike põhimõtete alusel, mille keskmeks on isetegevus (isetegemine), elulähedus, lapselähedus, kodulähedus ja looduslähedus.

Lasteaed kuulub alates 2009. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Loodud on tervisemeeskond, kelle eestvedamisel ja juhtimisel toimub tervist edendav tegevus.

Lasteasutus on liitunud 2013. aastast „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projektiga. Projekt on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on kolme kuni kümne aastased lapsed, lasteaiaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Projektis osalemine toetab väärtuskasvatust.

 

Missioon

Perede toetamine laste igakülgsel arendamisel läbi keskkonnateadlikkuse, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust ja huvi ümbritseva maailma vastu.

Visioon

Tammsaare lasteaed on laste ja töötajate arengut toetav, kaasaegse ja turvalise keskkonnaga ning isetegevuse (isetegemise), eluläheduse, lapseläheduse, koduläheduse ja loodusläheduse põhimõtteid järgiv.

Põhiväärtused:

Hoolivus – lapsesõbralikkus; turvalisus; lapse vajadusi, huvisid ja individuaalseid erinevusi arvestav õppe- ja kasvatustegevus; valikuid võimaldavad, mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavad meetodid.

Professionaalsus – eeskujuks olemine; eetilisus; positiivse suhtluskeskkonna ja organisatsiooni kultuuri hoidmine; inimeste mõistmine, austamine, erinevuste aktsepteerimine; koostöö väärtustamine; suunamine ja toetamine; usaldusväärsus ning rahulolu tööga.

Tervislikkus – tervislik eluviis, tasakaalustatud toitumine, liikumine, värskes õhus viibimine, positiivne eluhoiak ja mõtlemine.

 

Projektid

2023/2024 õppeaastal toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti " Tammsaare lasteaia lapsed 2024. a Rae järve matkarajal elurikkusega tutvumas" 800 euroga. Õppeprogrammis "Kodumetsa elanikud" tutvuti Rae järve äärses metsas elusorganismidega ning mõeldi üheskoos välja  plaan, kuidas loodust hoida ja kaitsta. Pilte saab vadata siit.

2022/2023 õppeaastal toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Tammsaare lasteaia lapsed 2023. a õppekäigul Tolkuse rabas" 400 euroga. Õppeprogrammis "Soososinad ja rabarosinad" võimaldas tutvusa raba taimedega. Võrreldi puid suuruse ja vanuse järgi. Pilte saab vaadata siit.

2021/2022 õppeaastal toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Rae järve matkarajal järve ja jõe elurikkusega tutvumas" 750 euroga. Lapsed said uurida Pärnu rannaniidul elavate loomade ja lindudega. Kevadel tutvuti Raae järve elurikkusega. Pilte saab vaadata siit.

2020/2021 õppeaastal toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Tammsaare Laspsed tutvuvad Ermistu järve ääres veekogu loomastikuga" 600 euroga. Õppeprogrammi raames sõideti Ermistu Puhkeküla Looduskeskusesse, kus uuriti järve loomi ja kalu. Pilte saab vaadata siit.

2020. aasta juunis eraldas HITSA ProgeTiigri seadmete soetamiseks 2893,21 euro suuruse summa. Projekti raames taotleti asutusele Qobo roboteod ja mTiny robotid.       

2019/2020 õppeaastal toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 378 euroga projekti „Kurgja Talumuuseumis tutvutakse talulaste töödega ja mängudega“. Programm võimaldas koolieelikutel külastada C. R. Jakobsoni Kurgja Tamumuuseumi, kus tutvuti vanaaja talutöödega ja -loomadega, sõideti hobuvankriga ning valmistati endale nukk. Pilte saad vaadata siit.

2019. aasta mais eraldas HITSA ProgeTiigri seadmete soetamiseks 1073,02 euro suuruse summa. Projekti raames taotleti asutusele Matatalab Pro Set ja Pro-Bot programmeeritav põrandarobot-auto.  

2018. aasta mais eraldas HITSA ProgeTiigri seadmete soetamiseks 747.01 euro suuruse summa. Projekti raames taotleti asutusele Ozobot Bit 2.0 stardikomplekti Lego Education WeDo 2.0 põhikomplekti, Bee-Bot 6 robotit, laadimisaluse ja kaks Bee-Bot matti.

2018/2019. õppeaastal rahastast SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Pärnu Tammsaare Lasteaia laste õppekäik ja tutvumine Sipelgate eluga" 356 euroga, mille raames külastati RMK Kabli Külastuskeskust, kus tutvuti sipelgate eluga. Pilte saad vaadata siit.

2017/2018. õppeaastal viidi läbi projekt "Putukate ja taimede elukooslusega tutvumine veekogude ääres",  mille raames tutvusid lapsed erinevate jõe-, järve- ja mereääres kasvavate taimede ning looduses elavate putukate ja loomadega. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti 712 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit.

2017/2018. õppeaastal rahastas SA Innove Tammsaare lasteaia projekti "Lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamine meeskonnatööna" 2070,75 € ulatuses. Projekti raames viidi läbi lahtised õppetegevused kolleegidele, Pärnu linna lasteaedade õpetajatele ja juhtidele. Koolitusel "Suhtlemisoskused - eduka meeskonnatöö võti" ja seminaril arendati läbi praktiliste harjutuste personali professionaalseid oskuseid. Projekt andis võimaluse jagada lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamise kogemusi, reflekteerida oma tegevust, saada tagasisidet ja innustas personali loovamalt lähenema lapse arengu toetamisele. Pilte saad vaadata siit.

2016/2017. õppeaastal viidi Tammsaare lasteaia personaliga läbi projekt "Lapsest lähtuva õpikäsituse kujundamine meeskonnatööna". Projekti raames külastati Viimsi lasteaedasid, vahetati kogemusi ning toimus koolitus „Meeskonnatöö olulisemad edutegurid“. Viimsi kolleegidega kogemuste vahetamine ja erinevate lasteaedade külastamine rikastas personali silmaringi, andis huvitavaid ideid ning mõtteid. Koolituselt saadi teadmisi, kuidas kujundada lapsest lähtuvat õpikäsitust meeskonnatööna. Projekti toetas SA Innove 2737,24 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit.

2016/2017. õppeaastal viidi läbi projekt "Mitmekülgne loodus meie ümber". Sügisel tutvuti loomade ja lindude elupaikadega Soomaal. Kevadel uuriti Paikres, kuhu läheb meie prügi ja mida sellega tehakse. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti 450 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit.

2015/2016. õppeaastal viidi läbi projekt "Lindude ja loomadega tutvumine looduses",  mille raames tutvusid lapsed erinevate metsas kasvavate taimede ning looduses elavate lindude ja loomadega. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti 510 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit.

2014/2015. õppeaastal rikastas õppe- ja kasvatustegevust projekt "Keskkonna teadlikkuse toetamine avastus- ja õuesõppe arendamise kaudu Pärnu Tammsaare Lasteaias". SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas projekti 426 € ulatuses. Matkati Kabli Looduskeskuses ning Rae järve RMK alal. Kablis uuriti sipelgate elu ja Rae järve ääres vaadeldi vee läheduses elavaid putukaid.

2012/2013. õppeaastal viidi läbi projekt "Pärnu Tammsaare Lasteaia õpperaja ja õppeklassi loomine", mida rahastas SA Keskonnainvesteeringute Keskus 3028,62 € ulatuses. Projekti raames valmisid lasteaia õuealal õpperada, õppeklass ja puude ning põõsaste õpimapid. Projekti tegevus toetas keskkonnakasvatust.

2011/2012. õppeaastal viidi läbi projekt "Leevikese rühma lapsed liiguvad looduses", mida rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 1212,71 € ulatuses. Osaleti õppekäikudel C. R. Jacobsoni Talumuuseumis, Soomaa rahvuspargis ja Elistvere loomapargis.

ProgeTiiger Logo vertikaal EST web 1HITSA logoKIK logo  Innove logo