Lasteaiast

Pärnu Tammsaare Lasteaed alustas tööd 1. juunil 1955. aastal Pärnu 7. Lasteaiana Võidu tänav 28. 1968. aastal valmis 280-kohaline lasteaia hoone aadressil A. H. Tammsaare pst 10b.

Alates 1993. aastast on lasteaia rühmadel nimed: Mesilase, Pöialpoisi, Värvukese, Öökulli, Sipelga, Lepatriinu, Leevikese, Pääsukese, Tihase, Orava, Siilikese ja Liblika rühm.

Lasteaia asukoht Rannapargi ja mere läheduses ning avar õueala loob lastele soodsa õpi- ja kasvukeskkonna. Lasteaia liigirikkale õuealale on Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti toel loodud õuesõppe tegevusnurk ning tähistatud õpperada. Liiklusõpetust viiakse läbi lasteaia liiklusväljakul, mis märgiti maha Statoili ja Maanteeameti kaudu saadud toetusega.

Lasteasutus töötab Johannes Käisi üldõpetuslike põhimõtete alusel, mille keskmeks on isetegevus (isetegemine), elulähedus, lapselähedus, kodulähedus ja looduslähedus.

Lasteaed kuulub alates 2009. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Loodud on tervisemeeskond, kelle eestvedamisel ja juhtimisel toimub tervist edendav tegevus.

Lasteasutus on liitunud 2013. aastast „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projektiga. Projekt on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on kolme kuni kümne aastased lapsed, lasteaiaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Projektis osalemine toetab väärtuskasvatust.

 

Missioon

Perede toetamine laste igakülgsel arendamisel läbi keskkonnateadlikkuse, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust ja huvi ümbritseva maailma vastu.

Visioon

Tammsaare lasteaed on laste ja töötajate arengut toetav, kaasaegse ja turvalise keskkonnaga ning isetegevuse (isetegemise), eluläheduse, lapseläheduse, koduläheduse ja loodusläheduse põhimõtteid järgiv.

Põhiväärtused:

Hoolivus – lapsesõbralikkus; turvalisus; lapse vajadusi, huvisid ja individuaalseid erinevusi arvestav õppe- ja kasvatustegevus; valikuid võimaldavad, mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavad meetodid.

Professionaalsus – eeskujuks olemine; eetilisus; positiivse suhtluskeskkonna ja organisatsiooni kultuuri hoidmine; inimeste mõistmine, austamine, erinevuste aktsepteerimine; koostöö väärtustamine; suunamine ja toetamine; usaldusväärsus ning rahulolu tööga.

Tervislikkus – tervislik eluviis, tasakaalustatud toitumine, liikumine, värskes õhus viibimine, positiivne eluhoiak ja mõtlemine.

 

Projektid

2016/2017 õppeaastal viidi Tammsaare lasteaia personaliga läbi projekt "Lapsest lähtuva õpikäsituse kujundamine meeskonnatööna". Projekti raames külastati Viimsi lasteaedasid, vahetati kogemusi ning toimus koolitus „Meeskonnatöö olulisemad edutegurid“. Viimsi kolleegidega kogemuste vahetamine ja erinevate lasteaedade külastamine rikastas personali silmaringi, andis huvitavaid ideid ning mõtteid. Koolituselt saadi teadmisi, kuidas kujundada lapsest lähtuvat õpikäsitust meeskonnatööna. Projekti toetas SA Innove 2737,24 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit!

2016/2017 õppeaastal viidi läbi projekt "Mitmekülgne loodus meie ümber". Sügisel tutvuti loomade ja lindude elupaikadega Soomaal. Kevadel uuriti Paikres, kuhu läheb meie prügi ja mida sellega tehakse. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti 450 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit!

2015/2016 õppeaastal viidi läbi projekt "Lindude ja loomadega tutvumine looduses",  mille raames tutvusid lapsed erinevate metsas kasvavate taimede ning looduses elavate lindude ja loomadega. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti 510 € ulatuses. Pilte saad vaadata siit!

2014/2015. õppeaastal rikastas õppe- ja kasvatustegevust projekt "Keskkonna teadlikkuse toetamine avastus- ja õuesõppe arendamise kaudu Pärnu Tammsaare Lasteaias". SA Keskonnainvesteeringute Keskus rahastas projekti 426 € ulatuses. Matkati Kabli Looduskeskuses ning Rae järve RMK alal. Kablis uuriti sipelgate elu ja Rae järve ääres vaadeldi vee läheduses elavaid putukaid.

2012/2013. õppeaastal viidi läbi projekt "Pärnu Tammsaare Lasteaia õpperaja ja õppeklassi loomine", mida rahastas SA Keskonnainvesteeringute Keskus 3028,62 € ulatuses. Projekti raames valmisid lasteaia õuealal õpperada, õppeklass ja puude ning põõsaste õpimapid. Projekti tegevus toetas keskkonnakasvatust.